Γλώσσα:
Home Τα Νέα Μας News Items Ανακοινώσεις Δραστηριότητες στην τάξη για την ενότητα Reading των Διεθνών εξετάσεων ESOL City & Guilds
Δραστηριότητες στην τάξη για την ενότητα Reading των Διεθνών εξετάσεων ESOL City & Guilds

Η πρακτική χρησιμότητα των δραστηριοτήτων στην τάξη εκτιμάται ιδιαιτέρως από την εκπαιδευτική κοινότητα, αναγνωρίζοντας τόσο την παιδαγωγική όσο και τη γνωστική τους αξία.

Μέσω των προτεινόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εξασφαλίζεται η από κοινού συνεργασία μεταξύ καθηγητών και μαθητών με ιδιαίτερα ευχάριστο και παραγωγικό τρόπο.

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε δραστηριότητες που έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστά για κάθε επίπεδο. Ο σχεδιασμός τους όμως έχει γίνει με τέτοια ευελιξία που να ενθαρρύνεται η προσαρμογή τους σε όλα τα επίπεδα. Με τον τρόπο αυτό θα καλύψετε τις ανάγκες των μαθητών σας χωρίς να περιορίζετε τα οφέλη της κάθε δραστηριότητας. 

Οι κύριοι εκπαιδευτικοί στόχοι των δραστηριοτήτων είναι οι ακόλουθοι:

  • Η εξάσκηση λέξεων που χρησιμοποιούνται ως μεταβάσεις ή σύνδεσμοι σε σύντομα κείμενα / η εξάσκηση εντολών, οδηγιών, αιτημάτων (επίπεδο Β1)
  • να γίνει κατανοητή η σημασία των αντωνυμικών αναφορών (επίπεδο Β2)
  • η εξάσκηση του Reading Part 2 (επίπεδο Β2)
  • να γίνει κατανοητή η σημασία της συνοχής, της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικής παραγραφοποίησης (επίπεδο Β2)
  • Η εξάσκηση σάρωσης (scanning) ενός κειμένου / η εξάσκηση εντοπισμού συγκεκριμένων πληροφοριών σε ένα κείμενο (επίπεδο Β2)
  • Η εξάσκηση σάρωσης (skimming)/ η εξάσκηση λεπτομερούς ανάγνωσης (επίπεδο Β2)
  • Η εκπαίδευση των μαθητών στη χρήση μονόγλωσσου λεξικού (επίπεδο C1)

Μπορείτε να βρείτε τις δραστηριότητες εδώ