Γλώσσα:
Home για Εξεταστικά Κέντρα
Σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας του οργανισμού City & Guilds στη χώρα μας οφείλεται στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων  Εξεταστικών Κέντρων  City & Guilds που καλύπτει σήμερα όλη την Ελλάδα. Το δίκτυό μας υποστηρίζει και προωθεί τις πιστοποιήσεις αγγλικής γλώσσας καθώς και τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις  και διεξάγει εξετάσεις σε ποικίλα σύνολα υποψηφίων, διαφόρων κοινωνικών ομάδων και γνωστικών επιπέδων.

Με την ιδιότητα του Εξουσιοδοτημένου Κέντρου City & Guilds

  • Ενισχύετε το κύρος και αναβαθμίζετε την εικόνα σας
  • Διευρύνετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες
  • Αναπτύσσετε το πελατολόγιό σας
  • Αυξάνετε τον κύκλο εργασιών σας, προσθέτοντας νέες εκπαιδευτικές ώρες στο Κέντρο σας
  • Μεγιστοποιείτε το οικονομικό σας όφελος και από την πιστοποίηση, μέσω μίας ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής

Το δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εξεταστικών Κέντρων City & Guilds εκτείνεται σε αρκετούς νομούς της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων και τις διαδικασίες για να γίνετε Εξεταστικό Κέντρο City & Guilds, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανάπτυξης Δικτύου του Ομίλου City & Guilds με e-mail στο info@cityandguilds.gr ή στο τηλέφωνο 210 3729 150.