Γλώσσα:
Home Πιστοποιήσεις Αγγλικών Γραπτές εξετάσεις IESOL
Γραπτές εξετάσεις IESOL

Η εξέταση IESOL (International English for Speakers of Other Languages) αποτελείται από τις ενότητες:

  • Listening (κατανόηση προφορικού λόγου)
  • Reading (κατανόηση γραπτού λόγου)
  • Writing (παραγωγή γραπτού λόγου)

Κύρια χαρακτηριστικά: 

  • Ρεαλιστική εξέταση

Η εξέταση βασίζεται σε ρεαλιστικές επικοινωνιακές καταστάσεις – και  όχι σε ακαδημαϊκά δεδομένα – ώστε να ανταποκρίνεται στις πρακτικές γλωσσικές ανάγκες των υποψηφίων. Η γραμματική δεν εξετάζεται ξεχωριστά αλλά ενσωματώνεται στην εξέταση του listening, reading και writing σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Common European Framework.

  • Ενιαία εξέταση

Η μορφή της γραπτής εξέτασης είναι απλή, αποτελούμενη από ένα ενιαίο test και για τα τρία μέρη (listening, reading, writing) που επιτρέπει στον υποψήφιο να κατανέμει τον χρόνο του όπως επιθυμεί.

  • Φιλική εξέταση

Η εξέταση είναι φιλική προς τον εξεταζόμενο λόγω της απλής της μορφής.

  • Επιλογή ημερομηνίας εξέτασης

O υποψήφιος έχει ευελιξία στον προγραμματισμό των γραπτών εξετάσεων, καθώς λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

  • Σύντομος εξεταστικός χρόνος

Η διάρκεια της εξέτασης είναι σύντομη, διότι είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να εστιάζει σε κρίσιμες γνώσεις και ικανότητες, δίχως να κουράζει τους υποψηφίους.

  • Χρήση μονόγλωσσου λεξικού

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μονόγλωσσο λεξικό κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

IESOL - Δομή Εξέτασης

Επίπεδο CEFR

Επίπεδο LanguageCert

Διάρκεια Listening

Διάρκεια Reading & Writing

A1

Preliminary

~20 λεπτά

1 ώρα & 20 λεπτά

A2

Access

~20 λεπτά

1 ώρα & 20 λεπτά

Επίπεδο CEFR

Επίπεδο City & Guilds

Διάρκεια Listening

Διάρκεια Reading & Writing

B1

Achiever

~30 λεπτά

2 ώρες & 10 λεπτά

B2

Communicator

~30 λεπτά

2 ώρες & 10 λεπτά

C1

Expert

~30 λεπτά

2 ώρες & 40 λεπτά

C2

Mastery

~30 λεπτά

2 ώρες & 40 λεπτά

 

IESOL – Περιεχόμενο Εξέτασης

Το είδος των ασκήσεων/ εργασιών εξαρτάται από το επίπεδο.

Listening: 26 ερωτήσεις (multiple choice/fill in the gaps)

Reading: 26 ερωτήσεις (multiple choice / complete a table / identify missing words, phrases or sentences / true-false / identify which texts are written for different purposes or contains specific information / complete gapped answers)

Writing: 2 εργασίες, 200-300 λέξεις (write simple sentences / complete a form /rewrite a text / write a formal letter, instructions, report, article / respond formally to a text, discursive topics / write a long continuous text on a given topic)

 

Πίνακας Βαθμολογιών για όλα τα επίπεδα από τον Οκτώβριο 2015 (IESOL Exams)

Listening

Reading

Writing

Grade

Total Marks = 26

Total Marks = 26

Total Marks = 24

FCP

21 - 26

21 - 26

21 - 24

Pass

13 - 20

13 - 20

12 - 19

NF

12

12

11

Fail

0 - 11

0 - 11

0 - 10

Παράλληλα, σύμφωνα με το νέο τρόπο αξιολόγησης, τα ποσοστά των τριών μερών των γραπτών εξετάσεων (listening, reading, writing) συμψηφίζονται. Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια, αν ένας υποψήφιος έχει narrow fail σε ένα μέρος της εξέτασης και pass στα άλλα δύο μέρη, η εξέταση θεωρείται επιτυχής. Οι υποψήφιοι που έχουν fail σε ένα μέρος της εξέτασης ή narrow fail ή fail σε περισσότερα από ένα μέρη της εξέτασης δεν επιτυγχάνουν.

Δωρεάν Επανεξέταση

Σε περίπτωση αποτυχίας σε μία από τις δύο εξετάσεις (γραπτή ή προφορική), η PeopleCert προσφέρει άμεσα και εντελώς δωρεάν τα έξοδα της μίας επανεξέτασης. Η προσφορά ισχύει για έναν υποψήφιο που εγγράφεται και στις δύο εξετάσεις του ίδιου επιπέδου την ίδια εξεταστική περίοδο και του δίνει το δικαίωμα για δωρεάν επανεξέταση στο τεστ που δεν πέρασε. Ο κωδικός επανεξέτασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων.