Γλώσσα:
Home Αναγνωρίσεις Αναγνώριση από Κρατικούς φορείς
Αναγνώριση από Κρατικούς Φορείς

Τα Προγράμματα «Εθνικών Πιστοποιήσεων» City & Guilds έχουν ενταχθεί στο Βρετανικό Πλαίσιο Εθνικών Προσόντων (National Qualifications Framework), ενώ έχουν αναγνωριστεί από αντίστοιχα συστήματα διαπίστευσης πολλών επιμέρους κρατών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Επίσης, ο City & Guilds έχει διαπιστευθεί από τον «Εθνικό Οργανισμό Εκπαίδευσης» (National Training Organization) και έχει συνεργασίες με Υπουργεία, Κυβερνητικούς Οργανισμούς και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κάθε χώρα που δραστηριοποιείται, με στόχο τη δημιουργία και την από κοινού έκδοση πιστοποιήσεων που αναγνωρίζονται από το Κράτος.