Γλώσσα:
Home Οργανισμός City & Guilds Γενικές Πληροφορίες
Γενικές Πληροφορίες

Ο Οργανισμός City & Guilds, µε 500 πιστοποιήσεις σε 26 διαφορετικούς επαγγελµατικούς τοµείς και µε 2.000.000 υποψηφίους κάθε χρόνο, αποτελεί τον µεγαλύτερο, µη κερδοσκοπικό οργανισµό εκπαίδευσης και πιστοποίησης επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων στον κόσµο. Ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1878 και έχει δυναµική παρουσία σε 100 χώρες. 

Ο Οργανισµός City & Guilds:

  • παρέχει διεθνώς αναγνωρισµένους τίτλους επαγγελµατικής κατάρτισης, ως έγκυρη απόδειξη κατοχής συγκεκριµένου γνωστικού επιπέδου
  • καθιερώνει ποιοτικά πρότυπα και εξεταστικά συστήµατα για την αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων
  • δίνει σε όλους τους πολίτες ισότιµες ευκαιρίες για επαγγελµατική αποκατάσταση και εξέλιξη και
  • σχεδιάζει διδακτέα ύλη, σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο, µε ισχύ στη διεθνή αγορά εργασίας

Το παγκόσμιο δίκτυο City & Guilds αριθµεί περισσότερους από 8.500 φορείς του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα σε 81 χώρες, που πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές υποδοµής, εκπαιδευτικού προσωπικού και µεθόδων διδασκαλίας. Ανάµεσά τους συγκαταλέγονται Πανεπιστήµια, Κολέγια, Υπουργεία, ∆ηµόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια, Εταιρείες, Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Εργατικές Ενώσεις, ∆ήµοι & Κοινότητες κα.

Οι Εθνικές Επαγγελµατικές Πιστοποιήσεις του City & Guilds έχουν διαπιστευθεί από την υπεύθυνη Βρετανική Αρχή Qualifications & Curriculum Authority και εντάσσονται στο «Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων» (National Qualifications Framework), ενώ έχουν αναγνωριστεί από κυβερνήσεις και αντίστοιχα συστήµατα διαπίστευσης πολλών άλλων κρατών.

Πιστοποιήσεις Αγγλικής Γλώσσας

 

Ο οργανισμός City & Guilds παρέχει πιστοποιήσεις International English for Speakers of Other Languages, (IESOL) και International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL).

Το πρόγραμμα  πιστοποίησης City & Guilds για τις γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας απέκτησε τη «βούλα» του Ελληνικού κράτους και αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, σε όλα τα επίπεδα (Άριστη, Πολύ καλή, Καλή και Μέτρια γνώση).

Οι πιστοποιήσεις IESOL και ISESOL είναι δυο ανεξάρτητες εξετάσεις καθώς τα αποτελέσµατα της µίας δεν επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της άλλης (π.χ. εάν ο υποψήφιος περάσει µε επιτυχία το IESOL και αποτύχει στο ISESOL τότε μπορεί να δώσει εξετάσεις µόνο για το ISESOL).

Οι πιστοποιήσεις αγγλικών IESOL και ISESOL παρέχονται σε 6 επίπεδα όπως αυτά προβλέπονται από το Common European Framework (CEF) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.